Ubytovací stipendia

Podmínkou pro přiznání stipendia na ubytování je, že student

  1. je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského programu v prezenční formě studia,
  2. studuje v prvním studijním programu nebo ve studijním programu na něj navazujícím nebo přestoupil z jednoho studijního programu do jiného a předchozí studium mu bylo uznáno (při výpočtu se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč zapsal a které i ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku). V případě souběžně studovaných programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
  3. nepřekročil standardní dobu studia v žádném ze souběžně studovaných studijních programů,
  4. nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia,
  5. nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města Prahy.
  6. stipendium se studentům bakalářského a magisterského studia přiznává po dobu akademického roku s výjimkou měsíce červenec, srpen a září; studentům doktorského studia se přiznává po dobu akademického roku s výjimkou měsíce červenec.

Sociální stipendia

  1. Sociální stipendium podle čl. 2 odst. 1 písm. c) se přiznává studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě ve zvýšené výměře podle zvláštního právního předpisu 1) a tento nárok prokáží tím, že k žádosti o sociální stipendium, podané prostřednictvím studijního oddělení, přiloží písemné oznámení o přídavku na dítě vydané úřadem státní sociální podpory.
  2. Sociální stipendium je přiznáno po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s výjimkou července a srpna.
  3. Sociální stipendium činí měsíčně násobek přídavku na dítě ve zvýšené výměře, který stanoví nařízení vlády.
  4. Výplata sociálních stipendií je prováděna na základě Směrnice kvestora v souladu s pravidly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) pro poskytování příspěvků a dotací vysokým školám.